Proiectele zilei aprobate în şedinţa de Guvern - Află detalii
Autor: Mihai Ciobanu | 14 dec 2022, 18:26
Actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 14 decembrie 2022.

I. PROIECTE DE LEGI


1. PROIECT DE LEGE privind organizarea şi funcţionarea poliției militare
Guvernul României a aprobat proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea poliţiei militare, care va fi înaintat Parlamentului României pentru dezbatere și adoptare. Actul normativ a fost inițiat și elaborat de Ministerul Apărării Naționale, urmare a modificării şi completării Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, care a creat cadrul legislativ pentru o nouă abordare conceptuală de întrebuinţare a poliţiei militare în Armata României, prin includerea atribuţiilor, organizării şi funcţionării poliţiei militare într-o lege specială menită să asigure un nivel de interoperabilitate cât mai ridicat în cadrul NATO. Jurisdicţia poliției militare va fi aplicabilă numai asupra personalului Ministerului Apărării Naţionale aflat în obiectivele militare sau în zonele militare restricționate, la bordul navelor sau aeronavelor, precum şi pentru protecţia instituţiei militare şi securitatea personalului și a bunurilor acesteia.
Atribuțiile poliției militare sunt stabilite, în principal, în următoarele domenii: respectarea şi menţinerea ordinii interioare şi a disciplinei militare de către personalul MApN, precum şi de către personalul militar străin participant la activităţi pe teritoriul national, conform acordurilor şi protocoalelor semnate la nivel de stat; sprijinul manevrei şi mobilităţii, al controlului şi îndrumării circulaţiei autovehiculelor şi coloanelor militare; asigurarea protecţiei personalului armatei, a securităţii obiectivelor militare şi a zonelor militare restricţionate din responsabilitatea Ministerului Apărării Naţionale, pe timp de pace; cercetarea infracţiunilor săvârşite de personalul militar din Ministerul Apărării Naţionale, prin stabilirea atribuţiilor ofiţerilor care vor îndeplini, în cadrul parchetelor militare, sub conducerea și coordonarea procurorilor militari, activități specifice organelor de cercetare penală speciale.
Pe timpul participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, în baza angajamentelor internaţionale asumate de România şi a mandatului naţional, structurile de poliţie militară ale Armatei României vor putea executa misiuni în cadrul acţiunilor de prevenire a conflictelor şi gestionării situaţiilor de criză în teatrele de operații respective.

II. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ


1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul silviculturii
Prin această OUG se completează o serie de acte normative din domeniul silviculturii. Astfel, se reglementează măsuri pentru punerea în aplicare a PNRR, la Componenta C2 – Păduri și Protecția Biodiversității, Țintele 25 și 26 Investiții 1. Campanie națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, unde România s-a angajat să împădurească și să reîmpădurească o suprafață de 56.700 ha, până în anul 2026.
Comunicatul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor: http://bitly.ws/xR4n

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind gestionarea contribuţiei financiare acordate României din Rezerva de ajustare la Brexit
Ordonanța de urgență stabilește cadrul general de gestionare a fondurilor alocate României din Rezerva de ajustare la Brexit, în vederea asigurării unui management financiar eficient al acestor fonduri.
Ajutorul care îi revine României prin intermediul Rezervei de ajustare la Brexit este de circa 43 milioane euro, fonduri care se pot folosi pentru sprijinirea sectorului economic, pentru ocupare, șomaj, training și pregătire profesională, pentru funcționarea punctelor vamale, realizare controale fitosanitare, etc. Secretariatul General al Guvernului va coordona gestionarea acestei contribuții financiare. Prin adoptarea actului normativ, beneficiarii vor putea demara implementarea efectivă a proiectelor, generând cheltuieli care să fie rambursate şi ulterior declarate Comisiei Europene, prin cererea de acordare a unei contribuții financiare din Rezervă, conform art. 10 din Regulamentul (UE) 1755/2021.
Rezerva de ajustare la Brexit este un fond creat pentru a oferi sprijin în vederea contracarării consecințelor negative ale retragerii Regatului Unit din Uniune în statele membre, în special în cele care sunt cel mai grav afectate, și pentru a atenua impactul negativ asupra coeziunii economice, sociale și teritoriale.

3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind sprijinirea entităţilor stabilite în România, în vederea participării la proiecte de colaborare susţinute financiar prin intermediul Fondului European de Apărare (EDF)
Se implementează cadrul național de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2021/697 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2021 de instituire a Fondului European de Apărare, iar Ministerul Apărării Naționale este desemnat ca autoritate națională responsabilă de semnarea și aprobarea documentelor necesare pentru susținerea proiectelor de cercetare-dezvoltare de interes național, finanțate prin EDF. Până în prezent, mai multe entități industriale, de cercetare și universitare din România sunt implicate în proiecte care au fost desemnate să primească finanțare EDF, în urma competițiilor desfășurate anual. De aceea, la nivel național, este necesară adoptarea acestui act normativ pentru a reglementa responsabilitățile autorităților publice relevante, ce rezultă din Regulamentul EDF, astfel încât să poată fi susținută mai bine participarea entităților stabilite în România la proiecte finanțate prin acest program european. Ministerul Apărării Naționale are rolul, printre altele, de a elabora documentele de susținere necesare pentru proiectele EDF, în colaborare cu ministerele apărării din alte state membre ale UE sau state asociate la program interesate, și va gestiona procesul pentru stabilirea tematicilor și subiectelor prioritare la nivel național, cu respectarea priorităților în domeniul apărării, pe care România le susține pentru includere în programele de lucru anuale ale EDF.

4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri privind obiectivele de investiții pentru realizarea de amenajări hidroenergetice în curs de execuție precum și a altor proiecte de interes public major care utilizează energie regenerabilă
Actul normativ a fost aprobat.

 

 

III. HOTĂRÂRI DE GUVERN


1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială a persoanelor fără adăpost pentru perioada 2022-2027 şi a Planului de acţiune pentru perioada 2022-2027
Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre, Strategia naţională privind incluziunea socială a persoanelor fără adăpost pentru perioada 2022-2027 și un Plan de acțiune pentru aceeași perioadă, documente care promovează dreptul fundamental al persoanelor fără adăpost la servicii sociale și la o viață trăită cu demnitate.  Documentele au fost elaborate în cadrul proiectului „FIECARE OM CONTEAZĂ! Evaluarea nevoilor persoanelor fără adăpost și a impactului serviciilor sociale existente asupra calității vieții acestora” SIPOCA 575 (SMIS 126131), în perioada 2019-2021, pe baza unor studii de fundamentare rezultate în urma anchetelor pe bază de chestionar, care au vizat 1.220 de persoane fără adăpost, din care 788 beneficiare de servicii sociale în regim rezidențial și 432 care trăiesc pe stradă sau în alte locuri publice.
Comunicatul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale: http://bitly.ws/xR5q

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei naţionale privind îngrijirea de lungă durată şi îmbătrânirea activă pentru perioada 2023-2030
Guvernul a aprobat Strategia naţională privind îngrijirea de lungă durată (ÎLD) și îmbătrânire activă pentru perioada 2023-2030, care urmărește creșterea numărului persoanelor vârstnice care reușesc să trăiască o viață independentă cât mai mult timp posibil pe măsură ce îmbătrânesc și îmbunătățirea accesului la servicii adecvate de îngrijire de lungă durată pentru persoanele vârstnice dependente.
Comunicatul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale: http://bitly.ws/xR4f

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022
Actul normativ prevede suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, pe anul 2022, cu 196 milioane lei pentru asigurarea achitării, în luna decembrie, a pensiilor care se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.
Suplimentarea acestei sume a fost determinată de faptul că au fost introduse la plată dosare noi de pensionare în număr mai mare decât cel estimat.
Prin legea bugetului de stat, pentru plata pensiilor a fost asigurată suma de 96,2 miliarde lei, în 2022, dintre care, până în prezent, au fost efectuate plăți în sumă de 89,8 miliarde lei. Plățile estimate a se efectua în luna decembrie se ridică la 6,5 miliarde lei.

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Programului naţional de reabilitare şi/sau înfiinţare a infrastructurii principale de irigaţii şi infrastructurii de desecare şi drenaj, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793/2016
Hotărârea aprobată de Guvern actualizează Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații.
Actul normativ vizează:
Ø actualizarea și corelarea datelor referitoare la obiectivele de irigații care vor fi reabilitate în cele trei etape;
Ø modificarea și completarea etapei I de reabilitare a infrastructurii formată din: 71 de staţii de pompare de bază, 137 staţii de repompare, 125 m de conducte de refulare, 2.503.643 m de conducte îngropate, 1 colector, 1.870.242 m de canale de aducţiune, 1.939.288 m de canale de distribuţie şi 3.343 de construcţii hidrotehnice din 41 de amenajări de irigaţii pe care s-au constituit organizaţii şi federaţii ale organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, care au accesat măsura 125a din cadrul PNDR 2007-2013;
Ø completarea obiectivelor ce se doresc a fi reabilitate din infrastructura formată din: 86 de staţii de pompare de bază, 109 de staţii de repompare, 24.919 m de conducte refulare, 431.687 m de conducte îngropate, 1.789.285 m de canale de aducţiune, 1.543.909 m de canale de distribuţie şi 3.733 de construcţii hidrotehnice din 78 de amenajări de irigaţii viabile;
Ø modificarea etapei a III-a de reabilitare, în sensul realizării lucrărilor de reabilitare la canale de aducțiune în lungime totală de 439.908 m, canale de distribuție în lungime totală de 83.417 m și conducte îngropate în lungime totală de 158.370 m.
Modificarea actului normativ se referă la creșterea funcționalității infrastructurii, prin sporirea randamentului stațiilor de bază și repompare, restabilirea capacităților de irigații, în vederea dezvoltării sectorului agricol.
Totodată, hotărârea corelează datele referitoare la obiectivele de irigații care vor fi reabilitate în cele trei etape aferente perioadei 2016-2027.
De asemenea, modificările efectuate vor facilita accesarea fondurilor europene cu finanțare nerambursabilă de către organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații constituite pe suprafețele amenajate cu sisteme de irigații.

5. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri situate în oraşul Aleşd, judeţul Bihor, trecerea acestora din domeniul public al statului şi din administrarea unor unităţi aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în domeniul public al oraşului Aleşd, judeţul Bihor şi de modificare a Anexei nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Pavilion detenţie nr. 4 - Penitenciarul Gherla - Construire", municipiul Gherla, judeţul Cluj
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici
Actul normativ prevede alocarea sumei de aproape 190 milioane de lei pentru 66 de teatre, opere și filarmonici din România care funcționează în subordinea a 42 de unități administrativ-teritoriale din 32 de județe.
Fondurile sunt destinate acoperirii cheltuielilor legate de asigurarea funcționării și vor putea derula investiții specific.
Suma reprezintă 2% din impozitul pe venit încasat în perioada 1 august-9 decembrie 2022, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea unităților administrativ-teritoriale solicitante, respectiv teatre, opere şi filarmonici din județele: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Iași, Mureș, Neamț, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.
Fondurile au fost repartizate în conformitate cu solicitările transmise către MDLPA, până la termenul legal, de către unitățile administrativ-teritoriale în subordinea cărora funcționează instituții publice de spectacole.
Comunicatul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: http://bitly.ws/xR3R

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Orăștie S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea ROMAERO S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

10.   HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea de fonduri rezultate din colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare în contul special prevăzut la art. 20 alin. (8) din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
Actul normativ prevede alocarea a 1,9 miliarde lei din impozitul asupra veniturilor suplimentare ale titularilor de acorduri petroliere referitoare la perimetrele offshore si onshore de adancime pentru plata măsurilor de plafonare și compensare la energie. Este vorba de sprijinul pentru clienții casnici și noncasnici, clienți finali din piața de energie electrică și gaze naturale, și pentru aplicarea compensărilor către furnizorii care trebuie să livreze energie electrică și gaze naturale clienților finali la un preț inferior costurilor.

11. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea concesionării, prin atribuire directă către Societatea Națională Nuclearelectrica S.A., a unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Energiei
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

12. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 960/2015 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

13. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare ale persoanei juridice care administrează bunul imobil, a caracteristicilor tehnice, valorii de inventar a imobilului identificat cu nr. MF 158512, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, prin Universitatea Tehnică din Cluj - Napoca, instituţie aflată în coordonarea ministerului, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii acestuia în cartea funciară, precum şi scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor identificate cu nr. MF 155451 şi MF 155452, ca urmare a constatării unei duble înregistrări
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

14. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului de Psihiatrie Gătaia, unitate din subordinea Ministerului Sănătăţii, precum şi trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

15. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru retragerea statutului de recunoaştere a utilităţii publice al Asociaţiei Provita Mama şi Copilul, al Asociaţiei de Ajutorare a Diabeticilor şi Bolnavilor Oncologici şi al Asociaţiei Sano-Hep România
Hotărârea prezintă noile criterii și norme de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II și III de invaliditate. Actul normativ înlocuiește hotărârea anterioară, din 2011, și corespunde recomandărilor OMS, oferind un sistem de referință standardizat, structurat într-un mod care să ofere medicilor experți ai asigurărilor sociale o modalitate obiectivă și reproductibilă de analiză a cazurilor.

16. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe
Actul normativ prevede suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 43,2 milioane lei (aproximativ 900.000 euro), pentru asigurarea plății cotizației anuale a României la bugetul instrumentului financiar al UE ”Instrumentul European pentru Pace” - EPF, pilonul II, al cărei termen de plată este scadent la 16.01.2023.
Suma se acordă din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022.
În prezent, cotizația aferentă României pentru anul 2022 este de aproximativ 6,8 milioane euro.
Acest instrument financiar a fost creat pentru întărirea capacității forțelor armate din statele partenere atât din Vecinătatea Estică, cât şi din Balcanii de Vest de a face față provocărilor de securitate actuale, cu atât mai relevante în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.
Info suplimentare:
Bugetul EPF pentru perioada 2021-2027 este de 5 mld. euro din care, pentru anul 2022, au fost alocați 540 mil. euro (din care 130 mil. euro dedicate pilonului I - operații militare).
Ca urmare a invaziei militare a Ucrainei de către forțele armate ruse, solidaritatea Uniunii Europene față de acest stat s-a manifestat inclusiv prin măsuri concrete de sprijin. Acestea au inclus 5 pachete de asistență, în valoare de 2,5 mld. euro, care vor fi finanțate prin Pilonului II pe durata de funcționare a EPF. Pentru gestionarea acestei situații, la nivelul EPF s-a decis posibilitatea de a creşte bugetul pentru anul 2022.
În urma acestei decizii, bugetul total al EPF pentru 2022 a crescut la 583,52 mil. euro, din care măsurile de asistență reprezintă 458,68 mil. euro. În aceste condiții, cotizația României crește la 7,565 mil. euro, cu aproximativ 900 mii euro față de planificarea inițială.

17. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea/reabilitarea a 47 de staţii de cale ferată din România" - Lot SRCF Iaşi: Staţia Suceava Nord, lucrare de utilitate publică de interes naţional
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

18. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 37/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada de centură Bucureşti", sector Centura Nord km 0+000 - km 52+770, pe raza localităţilor Săbăreni din judeţul Giurgiu, Dragomireşti-Vale, Buftea, Mogoşoaia, Baloteşti, Tunari, Dascălu, Ştefăneştii de Jos, Găneasa, Pantelimon şi Cernica din judeţul Ilfov, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 37/2021
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

19. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea alin.(3) al art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 873/2017 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico Militară ,,Cantacuzino"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

20. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Sibiu, Galaţi, Ilfov, Dolj, Gorj, Iaşi şi municipiul Bucureşti din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

21. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Timiş, Argeş, Bacău, Constanţa, Suceava, Satu Mare, Sibiu, Tulcea, Dolj, Covasna şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

22. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente fazei I din cadrul Etapei I a programului de înzestrare ,,Autovehicule tactice blindate de tip uşor" – ATBTU
Procedura specifică aprobată are scopul de a atribui un contract multianual având ca obiect furnizarea a 1.059 de ATBTU în 9 configurații – varianta de bază și opt tipuri de derivate, necesare înzestrării structurilor din cadrul Ministerului Apărării Naționale.
Costurile estimate de achiziție a celor 1.059 autovehicule tip ATBTU sunt de aproximativ 4,58 miliarde lei fără TVA, care includ și echipamentele care vor fi puse la dispoziție ca „material client” în valoare de aproximativ 228 milioane lei, fără TVA.
Fondurile vor fi asigurate pe perioada de derulare a contractului multianual, în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale pentru Ministerul Apărării Naționale.  
Pentru Armata României este fundamental ca pentru dezvoltarea capacității de apărare a României să se introducă în înzestrare Autovehicule tactice blindate de tip ușor, denumite în continuare ATBTU, cu performanțe ridicate, pentru care fabricația unor componente să se realizeze pe teritoriul României. De asemenea, fabricarea, asamblarea, integrarea, testarea și mentenanța ATBTU pe durata ciclului de viață trebuie să se realizeze la operatori economici din industria națională de apărare, care să fie în măsură să îndeplinească aceste activități și în situații de criză sau război, pentru Armata României.
Conform procedurilor legale, Ministerul Apărării Naționale a primit, în luna februarie 2021, aprobarea prealabilă a Parlamentului României pentru inițierea procedurii de atribuire aferente acestui program de înzestrare.
 
23. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a Poliţiei Române la proiectul ,,Reţeaua europeană de prevenire a criminalităţii şi Reţeaua europeană de abordare administrativă - Secretariatul EUCPN"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

24. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declasificarea unor informaţii clasificate, cuprinse în documente ce aparţin Fondului Arhivistic Naţional, aflate în depozitele Arhivelor Naţionale
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

25. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Spitalul de Urgenţă ,,Prof. dr. Dimitrie Gerota" Bucureşti
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

26. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Autoritatea pentru Securitate Nucleară din Republica Franceză privind schimbul de informaţii şi cooperarea privind aspectele de reglementare în domeniul nuclear, semnat la Viena, la 28 septembrie 2022
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

27. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii privind schimbul de informaţii tehnice şi cooperarea în domeniul securităţii nucleare, semnat la Viena, la 27 septembrie 2022
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

28. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Protocolului între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Autoritatea pentru Energie Atomică din Ungaria privind cooperarea şi schimbul de informaţii referitoare la aspectele de reglementare în domeniul nuclear, semnat la Viena, Ia 28 septembrie 2022
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

29. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 330
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

30. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru privind completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

31. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

IV. MEMORANDUMURI


1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului privind parteneriatul strategic în domeniul dezvoltării şi transportului energiei verzi între Guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgiei, României şi Ungariei
Memorandumul a fost aprobat.

2. MEMORANDUM cu tema: Măsuri privind consolidarea parteneriatului strategic cu judeţele sprijinite din Fondul pentru o Tranziţie Justă în perioada 2021-2027 prin semnarea unei declaraţii comune între Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi consiliile judeţene pentru lansarea Programului Tranziție Justă 2021-2027
Memorandumul are ca obiectiv crearea cadrului pentru consolidarea parteneriatului dintre cele șase teritorii sprijinite din Fondul pentru o Tranziție Justă în perioada 2021 – 2027, printr-o declarație comună care să statueze instituirea unui parteneriat și a unei colaborări susținute și pro-active între părți astfel încât să se valorifice întregul potențial al Fondului pentru o Tranziție Justă în România.
Declarația comună vizează, în principal, următoarele angajamente:
• sprijinirea diversificării economice durabile din punct de vedere al mediului, precum și creșterea competitivității și capacității economiei locale de a genera locuri de muncă de calitate, durabile și sigure;
• sprijinirea investițiilor productive în întreprinderi mari;
• implementarea acțiunilor climatice asumate la nivelul județelor Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș, într-un sistem descentralizat, dar și în coordonarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de coordonator național prin valorificarea resurselor disponibile prin Programul Tranziție Justă.
Programul Tranziție Justă (PTJ) a fost aprobat din Comisia Europeană, fiind emisă DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 2.12.2022 de aprobare a programului “Tranziție Justă” pentru sprijin din partea Fondului pentru o tranziție justă în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” pentru regiunile Dolj, Gorj, Hunedoara, Mureș, Prahova și Galați din România CCI 2021RO16JTPR001.
Prioritățile și acțiunile PTJ vizează șase județe, după cum urmează:
Prioritate: 1. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Gorj - Alocarea stabilită este de 537.205.843,00 Euro (alocare UE: 456.624.966,00 Euro + contribuție națională: 80.580.877,00 Euro)
Prioritate: 2. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Hunedoara - Alocarea stabilită este de 525.733.831,00 Euro (alocare UE:  446.873.756,00 Euro + contribuție națională 78.860.075,00 Euro)
Prioritate: 3. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Dolj - Alocarea stabilită este de 412.029.766,00 Euro (alocare UE: 350.225.301,00 Euro + contribuție națională: 61.804.465,00 Euro)
Prioritate: 4. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Galați - Alocarea stabilită este de 387.585.139,00 Euro (alocare UE:  329.447.368,00 Euro + contribuție națională: 58.137.771,00 Euro)
Prioritate: 5. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Prahova - Alocarea stabilită este de 277.032.659,00 Euro (alocare UE:  235.477.760,00 Euro + contribuție națională: 41.554.899,00 Euro)
Prioritate: 6. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în Mureș - Alocarea stabilită este de 277.032.659,00 Euro (alocare UE:  235.477.760,00 Euro + contribuție națională: 41.554.899,00 Euro)

3. MEMORANDUM cu tema: Metodologie privind transpunerea directivelor UE
Memorandumul a fost aprobat.

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea componenţei instituţionale a României in Comitetul de Monitorizare aferent Programului INTERREG NEXT Bazinul Mării Negre
Memorandumul a fost aprobat.

5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului accelerat de conformare cu directivele europene din domeniul apei şi apei uzate cuprinzând lista reactualizată a aglomerărilor umane cu mai mult de 2000 locuitori echivalenţi
Memorandumul a fost aprobat.

6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de personal contractual, la nivelul funcţiilor de consilier debutant şi consilier gradul I
Executivul a aprobat organizarea concursului pentru ocuparea a două posturi de personal contractual, la nivelul funcțiilor de consilier debutant și consilier gradul I.

V. PUNCTE DE VEDERE


1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 6 inițiative legislative

Punctele de vedere au fost aprobate.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Reperele zilei

Ştiri Recomandate

Apple a lansat serviciu ”cumpără acum pătești mai târziu”

Apple a lansat marți serviciul său "cumpără acum,...

Tesla și General Motors, suspectate de muncă forțată

Senatul american face presiuni asupra producătorilor de...

Portugalia elimină TVA pentru produsele alimentare de bază

Confruntat cu creșterea prețurilor, guvernul portughez a...

Prețul carburanţilor în România - 28 martie 2023

Prețul benzinei și al motorinei în România, 28 martie...

Crossuri externe