Decizie pentru ca românii cărora le-au fost majorate pensiile să nu piardă ajutorul de încălzire şi alte beneficii. Document
Autor: Mihai Ciobanu | 15 Martie 2023, 07:15
Guvernul României va aproba, astăzi, o ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială și modificarea unor acte normative în domeniul asistenței sociale.

"I. Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative s-a reglementat majorarea pensiilor și a altor drepturi acordate prin legi speciale. De asemenea, prin Hotărârea Guvernului nr.1447/2022 salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost stabilit la un nivel mai mare decât cel existent la data de 31 decembrie 2022.

Potrivit prevederilor Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare, drepturile de ajutor pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece noiembrie 2022 – martie 2023 au fost stabilite din luna octombrie 2022.

În contextul dat, majorările de venituri afectează drepturile de ajutor pentru încălzirea locuinței prin încadrarea în alt interval de venituri sau chiar încetarea plății acestui ajutor.

Deși au fost luate măsuri de natură socială pentru depășirea crizei energetice generată de resursele limitate de combustibil și de creșterea prețului la diversele tipuri de combustibil pentru producerea energiei electrice și a energiei termice, multe gospodării nu pot să își achite cheltuielile pentru încălzirea corespunzătoare a locuințelor, cu efecte negative asupra operatorilor economici din domeniu și generarea altor probleme sociale.

Totodată, la nivelul autorităților administrației publice locale și al furnizorilor de utilități volumul de muncă ar fi extrem de mare pentru stabilirea unor noi cuantumuri ale ajutoarelor și noi compensări aplicate facturii, ceea ce ar putea conduce și la dificultăți în aplicarea altor acte normative cu importanță majoră cum ar fi Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/2022privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu modificările și completările ulterioare.

Pe cale de consecință, în absența unor reglementări care să țină cont de nevoia reducerii sărăciei energetice, ar fi afectate peste 500.000 de gospodării care beneficiază, în prezent de ajutor pentru încălzirea locuinței și pentru care ar fi necesară revizuirea cuantumului, dar și a dreptului la ajutorul pentru încălzire, din cele aproximativ 800.000 de gospodării.

Mai mult, se creează disfuncționalități la nivelul asociațiilor de proprietari/locatari pentru beneficiarii care locuiesc în condominii fiind necesară recalcularea sumelor pe care respectivii locatari trebuie să le plătească și implicit revizuirea/refacerea documentelor de la nivelul asociației, precum și la nivelul furnizorilor aceștia fiind nevoiți să refacă facturile deja emise. Mai mult, obligarea la plată din bugetul propriu al familiei a unei sume mai mari pentru achitarea facturilor de energie termică, gaze naturale și energie electrică poate determina producerea riscului de excluziune socială și creșterea cheltuielilor sociale prin intervenția cu alte măsuri de protecție socială. ", se arată în nota de fundamentare a ordonanţei.

"II. Potrivit Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acordarea alocației pentru susținerea familiei este în strânsă dependență cu participarea școlară a copiilor de vârstă școlară, cuantumul acesteia diminuându-se în funcție de umărul absențelor înregistrate pe semestrul școlar.

Ținând cont de schimbarea structurii anului școlar din semestre în module, aplicarea prevederilor legale nu mai este posibilă, acestea făcând referire la semestru și nu la noua structură a anului școlar 2022-2023. Pentru aplicarea corespunzătoare a legii și evitarea stabilirii de drepturi necuvenite și recuperarea de sume de la o categorie extrem de vulnerabilă, reprezentată de familiile cu copii și venituri reduse în număr de aproximativ 140.000 beneficiari ai acestui drept se impune modificarea corespunzătoare a Legii nr.277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.", se mai arată în document.

"III. O serie de beneficii de asistență socială cum ar fi stimulentul educaţional, sub formă de tichete sociale prevăzut de Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare, alocația lunară de plasament, indemnizaţia lunară de sprijin, indemnizaţia lunară pentru tineri prevăzute de Legea nr.272/2004, indemnizația lunară pe perioada concediului de acomodare și indemnizația de sprijin pentru adoptatori, prevăzute de Legea nr.273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare , ajutorul nerambursabil pentru refugiați prevăzut de Legea nr.122/2006 privind azilul în România, cu modificările ulterioare, sunt raportate la valoarea Indicatorului Social de Referință prevăzut de art. 33^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Legii nr.225/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, valoarea indicatorului social de referinţă se actualizează, din oficiu, în fiecare an, la data de 1 martie, cu rata medie anuală a inflaţiei din anul precedent, indicator definitiv, comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Valoarea nominală rezultată este, de obicei, cu fracțiuni de leu ceea ce face dificilă stabilirea de drepturi și plata acestora cu zecimale. Din acest considerent este necesar să fie asigurată unitate de reglementare în concordanță cu alte tipuri de beneficii sociale raportate la ISR cum ar fi ajutorul social prevăzut de Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, alocația pentru susținerea familiei prevăzută de 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau cuantumul minim al indemnizației
pentru creșterea copilului.

IV. România, ca stat membru al Uniunii Europene, în materia acordării de alocații familiale cum ar fi alocația de stat pentru copii și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială fiind în situație fie de a plăti diferențe de drepturi prin compararea nivelului drepturilor similare din acele state membre în care cetățeanul român își desfășoară activitatea, fie să recupereze de la statul membru sume acordate suplimentar.

Luând în considerare faptul că pentru plata drepturilor de alocații familiale ori pentru recuperarea sumelor acordate sunt utilizate monedele statelor implicate prin aplicarea cursurilor valutare rezultă diferențe de sume în plus sau în minus, după caz. Ținând cont de faptul că, în ultima perioadă se înregistrează un număr tot mai mare de solicitări fie de acordare de diferențe de drepturi, fie de recuperare de drepturi, pentru o aplicare unitară este necesar să fie stabilite reguli de înregistrare a diferențelor în plus, sau în minus la aceste alocații familiale care fac subiectul
regulilor de coordonare.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, a fost elaborat proiectul de ordonanță de urgență alăturat.", scrie în nota de fundamentare.

 

Schimbări preconizate

 

Prin proiectul de ordonanță de urgență alăturat se reglementează următoarele:

I. Asigurarea măsurilor de protecție socială în perioada sezonului rece, pentru categoriile vulnerabile ale populației ale căror drepturi de pensie sau alte indemnizații sau ale căror venituri s-au majorat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2022 și a Hotărârii Guvernului nr.1447/2022, față de nivelul celor care au stat la baza acordării dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței, prin exceptarea acestor majorări de la a fi luate în calcul pentru perioada rămasă din sezonul rece și, respectiv, prin scutirea eventualelor debite care au fost stabilite din acest motiv în condițiile prevăzute de Legea nr.226/2021 privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie. Astfel, pentru situația în care au fost stabilite debite, acestea se vor scuti la plată prin emiterea unei noi decizii a directorului executiv al agenției pentru plăți și inspecție socială.

II. Modificarea prevederilor art. 27 din Legea nr.277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul corelării cu noua structură a anului școlar prin aplicarea modulelor și nu a semestrelor, astfel încât să fie posibilă verificarea condiției de menținere a dreptului la alocația pentru susținerea familiei referitoare la absențele nemotivate înregistrate de copiii de vârstă școlară din familiile beneficiare ale acestui drept. Astfel, fără a fi afectate procedurile actuale, reglementarea are în vedere stabilirea unui termen raportat la lunile martie și august ale anului pentru transmiterea situației absențelor, termen similar cu perioada de raportare actuală, dar fără a se face referire la semestrul școlar.

III. Includerea unei reglementări generale referitoare la beneficiile de asistență socială al căror cuantum se raportează la Indicatorul Social de Referință (ISR) și stabilirea regulei de rotunjire la leu în favoarea beneficiarului în cazul în care din acest calcul rezultă fracțiuni de leu.

IV. Completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, cu un nou articol, în sensul stabilirii modalității de recuperare în cazul sumelor
provenite din diferențe de curs valutar rezultate în urma conversiei sumelor cu titlu de alocație de stat pentru copii prevăzută de Legea nr.61/1993, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de indemnizație lunară pentru creșterea copiilor prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010, cu modificările și completările ulterioare și a comisioanelor bancare rezultate ca urmare a aplicării Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, respectiv în cazul diferențelor în minus acestea să fie suportate din bugetul de stat, iar în cazul diferențelor în plus acestea să se constituie venit la bugetul de stat. De asemenea, se propune ca procedurile de lucru în aceste situații să fie aprobate prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.

DOCUMENTUL poate fi studiat aici.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Reperele zilei

DC Media Group Audience

Ştiri Recomandate

Care este noua ofertă a Guvernului pentru profesori

Guvernul României a înaintat vineri o nouă ofertă...

Abia în 5 - 7 ani România ar putea să adopte acquis-ul OCDE

Potrivit secretarului general adjunct al Guvernului,...

Fenomenul El Nino a aruncat în aer prețul cafelei robusta

Oricum prețurile erau în creștere din cauza secetei, a...

Leul s-a depreciat în raport cu euro. Curs valutar BNR

Banca Naţională a României a comunicat cursul de schimb...

A fost lansată Oferta Publică pentru banca Rothschild

O operațiune care va fi urmărită cu atenție de mediul de...

Avertismentul BNR: Bugetul este extrem de încordat

Este important ca toți angajații din sectorul public să...

Crossuri externe