Şedinţă de Guvern, 8 decembrie. Bugetul pentru 2023 şi alte proiecte importante, pe ordinea de zi - Lista
Autor: DCBusiness Team
Data publicării:
Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 8 decembrie 2022.

I.    PROIECTE DE LEGI


1.    PROIECT DE LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2023
2.    PROIECT DE LEGE privind bugetul de stat pe anul 2023
3.    PROIECT DE LEGE privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2023
4.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecția infrastructurilor critice
5.    PROIECT DE LEGE privind securitatea şi apărarea cibernetică a României precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
6.    PROIECT DE LEGE privind integrarea voluntară a organizaţiilor de cercetare, dezvoltare şi inovare din România în Spaţiul european de cercetare

II.    PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ


1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia
2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru acordarea sprijinului necesar populaţiei vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
3.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind dezvoltarea sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ şi a aplicațiilor informatice MySMIS2021 şi SMIS2021 pentru gestionarea fondurilor europene aferente perioadei de programare 2021-2027 şi pentru completarea Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice
4.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
5.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea unor măsuri pentru consolidarea capacităţii administrative a Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene de gestionare a programelor operaţionale pentru perioada de programare 2021-2027
6.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată
7.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.157/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021 şi au fost afectate de seceta pedologică
8.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN


1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2023
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi a anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acceptarea de către statul român, prin Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, a unei donaţii privind un imobil din proprietatea privată a Casei Judeţene de Pensii Brăila
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr.148/2022 pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de legume în spații protejate pentru anul 2022
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice, după caz, pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi trecerea acestora în domeniul public al Orașului Vălenii de Munte, Judeţul Prahova
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.137/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuțiile Secretariatului General al Guvernului
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea/reabilitarea a 47 de staţii de cale ferată din România" -Lot SRCF Iaşi – Staţia Paşcani, lucrare de utilitate publică de interes naţional
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 891/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Varianta de ocolire Cluj Est", precum şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 891/2009
11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada decembrie 2022 -11 decembrie 2032 în transportul feroviar public de călători, stabilirea unor condiţionalităţi pentru Autoritatea pentru Reformă Feroviară, operatorii de transport feroviar şi Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. în vederea implementării obligaţiilor de serviciu public feroviar din România, precum şi de aprobare a metodologiilor de predare în cadrul contractelor de servicii publice cu atribuire directă a materialului rulant feroviar achiziționat cu fonduri europene
12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 334/2021 privind aprobarea ocupării temporare a terenului în suprafaţă de 15,5982 ha din fondul forestier naţional, de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" SA Mediaş, pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale ,,Dezvoltări ale SNT în zona de nord-est a României în scopul îmbunătăţirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum şi a asigurării capacităţilor de transport spre Republica Moldova", obiectiv Conductă de transport gaze naturale Oneşti-Gherăeşti
13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva
14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 0,9973 ha, în vederea realizării obiectivului ,,Amenajare parcare aferentă domeniului schiabil al orașului Sinaia - zona telegondolă"
15.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice a unor drumuri forestiere, precum şi trecerea cu titlu gratuit a acestora şi a terenurilor aferente, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al municipiului Topliţa, judeţul Harghita
16.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea CUPRU MIN S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
17.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 552/2018 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Lucrări pentru punerea în funcţiune a capacităţii finale de producţie de 8.500 miitone/an lignit la cariera Jilţ Sud"
18.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil situat în oraşul Babadag, judeţul Tulcea, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
19.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare ,,Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I"
20.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale -Unitatea Teritorială 320
21.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 265
22.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Naţional 2022-2027
23.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Programului statistic naţional multianual 2022-2024
24.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al statului in domeniul public al acestuia şi în administrarea Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații

IV.    MEMORANDUMURI


1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii contractelor de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 87 mil. Euro şi, respectiv 123,6 mil. Euro, pentru susţinerea proiectelor privind Răspunsul sectorului public din România la Covid -19 şi, respectiv Răspunsul sectorului public din România la Covid -19 II şi a semnării acestora; acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanţelor
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor în vederea ocupării a 52 de posturi vacante din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, (ANDIS), în temeiul dispoziţiilor alin. (4) al articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare
3.    MEMORANDUM cu tema: Ocuparea prin concurs a 20 posturi din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

V.    ANALIZE


1.    ANALIZA referitor la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă aferente Componentei 10 - Fondul local, Componentei 11 - Turism şi Cultură, Componentei 14 - Buna guvernanţă şi Componentei 15 - Educaţie, precum şi pentru completarea unor acte normative
2.    ANALIZA privind PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private
3.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) in vederea finanțării Reţelei Anticorupţie pentru Europa de Est şi Asia Centrală (ACN) a OCDE în anul 2022

VI.    PUNCTE DE VEDERE


1.    PUNCT DE VEDERE asupra unor proiecte de legi, aflate în procedură parlamentară la Camera Deputaților, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate
2.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 11 iniţiative legislative

 

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa: https://bit.ly/3uvzUcT

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Reperele zilei

DC Media Group Audience

Ştiri Recomandate

Tarom, salvată pe ultima sută de metri de la faliment

Executivul a aprobat în şedinţa de joi un ajutor de stat...

Putin aprobă confiscarea activelor americane aflate în Rusia

Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat joi un decret...

Mare companie germană deschide o fabrică în România

Holdingul german Karl Mayer, specializat în producţia de...

Finanțele au împrumutat peste 4 miliarde de lei de la bănci

Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 4,038...

Tesla mai construieşte o uzină în China

Tesla a început construirea în Shanghai a unei fabrici...

Știrile dimineții. Cinci informații la începutul zilei

Temele zilei, energia electrică, rezerva de gaze, prețul...


pixel